Ο ασφαλισμένος του ομαδικού στην προκείμενη περίπτωση θα καλύπτεται σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου για οτιδήποτε έκτακτο ή προγραμματισμένο , υπό την γνωστή λογική αποζημίωσης δαπανών που προκύπτουν από χώρες εξωτερικού.

 

Η αποζημιωτική διαδικασία  που προϋποθέτει την μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από μια αναγνωρισμένη μεταφραστική αρχή (π.χ. υπουργείο εξωτερικών) και την θεώρηση των πρωτότυπων εγγράφων από το πλησιέστερο Ελληνικό προξενείο.