Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, αυτές είναι εφικτές μόνο στο στάδιο

της ανανέωσης.


Για παράδειγμα: Επιθυμείτε να μειώσετε τα ασφάλιστρά σας ή να προσθέσετε προαιρετικές καλύψεις. Δυστυχώς,

οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτές τις αλλαγές μόνο στο στάδιο της ανανέωσης.