Προκειμένου να συμπεριληφθεί εργαζόμενος στο πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν οι επισυναπτόμενες φόρμες Δήλωσης Συμμετοχής.


  1. Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής Εργαζομένου: Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εργαζόμενο.
  2. Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής στο Ομαδικό Πρόγραμμα: Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εργοδότη.