Σε περίπτωση που ένας ασφαλισμένος αιτηθεί είτε απόδοση Εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης (σε συμβεβλημένα ή μη Νοσοκομεία) , είτε Επιδομάτων για ένα περιστατικό, χρειάζεται να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1.  Έντυπο Αναγγελίας (Ασφαλισμένου) - Claim Form

  Το έντυπο Αναγγελίας αφορά τον ασφαλισμένο , θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ίδιο.
  Είναι απολύτως απαραίτητο πριν (στη διαδικασία προέγκρισης) ή κατά την έναρξη της νοσηλείας (στην ενημέρωση κατά την εισαγωγή στο Νοσοκομείο) καθώς περιλαμβάνει τις απαραίτητες συναινέσεις για έλεγχο και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και ουσιώδεις πληροφορίες που αφορούν στην εκτίμηση της νοσηλείας.

  Σε περίπτωση που το περιστατικό αφορά σε ανήλικο τέκνο (κυρίως ή εξαρτώμενο), θα πρέπει να συμπληρώνεται το έντυπο από έναν από τους δύο γονείς.

 2.  Έντυπο Προέγκρισης (Θεράποντος Γιατρού)

  Το έντυπο προέγκρισηςπου αφορά τον θεράποντα γιατρό, θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πλήρως συμπληρωμένουπογεγραμμένο και φέροντας σφραγίδα από τον γιατρό.
  Το έντυπο προέγκρισης εκτός τη συμπλήρωση και υπογραφή από τον θεράποντα θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται με τα εξής έντυπα:

Γνωμάτευση ιατρού για επέμβαση, η οποία θα αναφέρει τα συμπτώματα της πάθησης, την ημερομηνία έναρξη της, τυχόν φαρμακευτική αγωγή που δόθηκε

Τις αντίστοιχες διαγνωστικές εξετάσεις (Εργαστηριακές και Απεικονιστικές) που βασίστηκε η πρώτη διάγνωση ή η προγραμματισμένη Νοσηλεία

Ιατρικός Φάκελος Νοσηλείας

Η πλήρη συγκέντρωση των εντύπων που απαρτίζουν τον Ιατρικό φάκελο είναι πολύ σημαντική για την ολοκλήρωση της εκτίμησης της αποζημίωσης.

Για τις νοσηλείες που πραγματοποιούνται σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία (απευθείας πληρωμή) τα δικαιολογητικά του Ιατρικού φακέλου τα παραλαμβάνει η Εταιρία απευθείας και δε χρειάζεται να τα υποβάλλει ο ασφαλισμένος.

Για τις νοσηλείες που πραγματοποιούνται σε Μη Συμβεβλημένο Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένος ο ασφαλισμένος να τα συγκεντρώσει και να τα υποβάλλει στην Εταιρία.


Πιο συγκεκριμένα ο Ιατρικός φάκελος περιλαμβάνει:

 1. Εισιτήριο,

 2. Εξιτήριο,

 3. Ιατρικά Πορίσματα – Γνωματεύσεις θεραπόντων γιατρών ,

 4. Αποτελέσματα με πόρισμα Εργαστηριακών ή και Απεικονιστικών εξετάσεων που

  πραγματοποιήθηκαν (Έξοδα ή και Επίδομα) σε περίπτωση που ζητηθούν από το τμήμα

  Αποζημιώσεων,

 5. τα Φύλλα Νοσηλείας παρακολούθησης της πορείας του ασθενή και της φαρμακευτικής

  αγωγής που δόθηκε,

 6. το πρακτικό χειρουργείου (όταν αφορά χειρουργικό περιστατικό)

 7. την Ιστολογική (σε χειρουργικό περιστατικό)

3.1.4 Επιπλέον Απαραίτητα Έντυπα

 • ▪  Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό (αντίγραφο web-banking) , που θα αναγράφεται το ΙΒΑΝ του κυρίως ασφαλισμένου,

 • ▪  Πρωτότυπη Βεβαίωση συμμετοχής άλλου Ασφαλιστικού Φορέα Δημόσιου ή Ιδιωτικού , σε περίπτωση που αιτείται την απόδοση Εξόδων ή και Επιδόματος Καλής Χρήσης.

  Η Βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφει απαραίτητα τα εξής:

  • -  Συνολικό ποσό της Νοσηλείας (Νοσηλεία και Αμοιβές γιατρών)

  • -  Ποσό που υποβλήθηκε στον άλλο Φορέα

  • -  Ποσό που αποζημιώθηκε από τον άλλο Φορέα

  • -  Ποσό που οφείλει ή κατέβαλε (εξοφλητική απόδειξη) ο ασφαλισμένος