▪ Προέγκριση Νοσηλείας Εξωτερικού

Για Νοσηλεία Εξωτερικού απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά όπως και στις νοσηλείες του Εσωτερικού.

Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά σε προέγκριση για νοσηλεία στο Εξωτερικό, η Εταιρία ενεργοποιεί τη διαδικασία Κάλυψης Εξόδων Νοσηλείας στο Εξωτερικό, μέσω του Συντονιστικού κέντρου (εφόσον το επιθυμεί ο ασφαλισμένος) και τα περισσότερα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του Νοσοκομείου.

Επίσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και η αυτόματη εξόφληση στα εγκεκριμένα περιστατικά από την Εταιρία.

▪ Απολογιστική Νοσηλεία στο Εξωτερικό

Σε περιστατικό εκτός Ελλάδος, τα έντυπα που θα προσκομισθούν, είναι απαραίτητο να είναι θεωρημένα από το εκεί προξενείο και μεταφρασμένα από αρμόδια αρχή ή εξουσιοδοτημένο μεταφραστικό κέντρο.