Εφόσον προκύπτει ασφαλισμένο κεφάλαιο προς απόδοση στους δικαιούχους, τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου είναι τα παρακάτω:

 • ▪  Έντυπο Αναγγελίας CLAIM FORM

 • ▪  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

 • ▪  Ιατρικό πιστοποιητικό από το νοσοκομείο ή από γιατρό με βεβαίωση αιτίας θανάτου.

  Σε περίπτωση που το συμβάν έλαβε χώρα σε Νοσοκομείο, ενδέχεται να ζητηθεί αντίγραφο του

  Ιατρικού Φακέλου της νοσηλείας.

 • ▪  Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου θανούντος

 • ▪  Φωτοτυπία εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος θανούντος (μόνο το επάνω τμήμα που αναγράφει

  ΑΦΜ και στοιχεία).

 • ▪  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θανούντος

 • ▪  Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών θανούντος

 • ▪  Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (Ειρηνοδικείο) ή Απόφαση δημοσίευσης διαθήκης

  και αντίγραφο αυτής και Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης.

  Δικαιούχοι

  Όσον αφορά στους δικαιούχους χρειάζεται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • ▪  Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου του εκάστοτε δικαιούχου

 • ▪  Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού δικαιούχου για επιβεβαίωση ΑΦΜ (μόνο το επάνω τμήμα

  που αναγράφει ΑΦΜ και στοιχεία). Πλήρης διεύθυνση δικαιούχων.

 • ▪  Βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.) απόδοσης Α.Φ.Μ. για άτομα που δεν κάνουν δήλωση και δεν έχουν

  εκκαθαριστικό /ανήλικα. (εάν δεν υπάρχει στο αρχείο)

 • ▪  Πιστοποιητικό μη αποποίησης της κληρονομίας

 • ▪  Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου ή ένα οποιοδήποτε αποδεικτικό

  (αντίγραφο Web-Banking), που θα αναγράφεται το ΙΒΑΝ του δικαιούχου (ηλεκτρονικό/έντυπο)

 • ▪  Δήλωση FATCA πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εκάστοτε δικαιούχο (Σε

  περίπτωση ανηλίκου υπογράφει ο έχων τη γονική μέριμνα).

 • ▪  Πιστοποιητικό (Πρωτοδικείο) περί μη αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ανηλίκου δικαιούχου και

  βεβαίωση ότι δεν εκκρεμεί αγωγή διεκδίκησης γονικής μέριμνας (εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα)