Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για το αίτημα αποζημίωσης είναι τα παρακάτω:

 • ▪  Έντυπο αναγγελίας - CLAIM FORM

 • ▪  Ιατρική γνωμάτευση που αναγράφεται η πάθηση ή η κάκωση

 • ▪  Πρωτότυπατιμολόγιακαιαποδείξειςδαπανών

 • ▪  Παραπεμπτικό διαγνωστικών εξετάσεων / φυσιοθεραπειών

  (όταν υπάρχει αίτημα για αντίστοιχες δαπάνες)

 • ▪  Αποτελέσματα εργαστηριακών / απεικονιστικών εξετάσεων της πάθησης ή της κάκωσης

 • ▪  Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου ή ένα οποιοδήποτε αποδεικτικό

  (αντίγραφο Web-Banking), που θα αναγράφεται το ΙΒΑΝ του κυρίως ασφαλισμένου.

  Επισήμανση

  Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι τα συνήθη για κάθε είδος αιτήματος αποζημίωσης. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί και κάποιο επιπλέον δικαιολογητικό για τη σωστή εκτίμηση του φακέλου αποζημίωσης.