Ακολουθήστε  βήματα που παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο Pdf  που έχουμε δημιουργήσει για εσάς.

(Οι οθόνες της Generali μπορεί να διαφοροποιηθούν κατά την κρίση της ασφαλιστικής)