Στα πλαίσια εφαρμογής διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης,  ζητείται για πληρωμές ατομικών συμβολαίων που γίνονται από φυσικό πρόσωπο διαφορετικό από τον κυρίως ασφαλισμένο ,να συμπληρωθεί η επισυναπτόμενη φόρμα  και να μας επιστραφεί μαζί με το διαβατήριο ή την ταυτότητα του προσώπου που πληρώνει το συμβόλαιο, προκειμένου να την προωθήσουμε στην ασφαλιστική.